รองฝ่ายบริหารงานทั่วไป พบปะชี้แจงนักเรียนหน้าเสาธง

สถานที่ติดต่อ