ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูชมรมนาฏศิลป์

สถานที่ติดต่อ