ศูนย์แปลภาษา 24 ชั่วโมง

หารือความคืบหน้าการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบริเวณสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

สถานที่ติดต่อ